*** వ్యవసాయ భూమి వివరములు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మరియు యూజర్ గైడ్ తాజాసమాచారం నందు లభించును *** సాంకేతిక సమాచారం కొరకు bhuseva.techinfo@gmail.com ను సంప్రదించగలరు *** "mభూధార్" మొబైల్ యాప్ సేవ ప్లే స్టోర్ లో అందుబాటులో కలదు ***
లాగిన్
ప్రగతి సూచిక
( As on Date : 20-Mar-2019 2:21 PM )
మొత్తం :
మొత్తం :
మొత్తం :
రాష్ట్రం మొత్తం
భూమి స్వభావం భూవిభాగాల లక్ష్యం మొత్తం నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య భూధార్ కేటాయింపు

ప్రైవేట్ భూమి

ప్రభుత్వ భూమి

మొత్తం

తాత్కాలిక భూధార్

శాశ్వత భూధార్

మొత్తం

సంఖ్య

శాతం (%)
(భూవిభాగాల లక్ష్యం ఆధారంగా)

శాతం (%)
(నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య ఆధారంగా)

సంఖ్య

శాతం (%)

సంఖ్య

23945966 20147472 17501200 2474945 19976145 19976145 83.42 99.15 0 0.00 19976145
3202115 469449 452746 92 452838 452838 14.14 96.46 0 0.00 452838
8421140 5520661 5377502 0 5377502 5377502 63.86 97.41 0 0.00 5377502
మొత్తం 35569221 26137582 23331448 2475037 25806485 25806485 0 25806485