లాగిన్
ప్రగతి సూచిక
( As on Date : 22-Jan-2019 5:23 PM )
మొత్తం :
మొత్తం :
మొత్తం :
రాష్ట్రం మొత్తం
భూమి స్వభావం భూవిభాగాల లక్ష్యం మొత్తం నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య భూధార్ కేటాయింపు

ప్రైవేట్ భూమి

ప్రభుత్వ భూమి

మొత్తం

తాత్కాలిక భూధార్

శాశ్వత భూధార్

మొత్తం

సంఖ్య

శాతం (%)
(భూవిభాగాల లక్ష్యం ఆధారంగా)

శాతం (%)
(నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య ఆధారంగా)

సంఖ్య

శాతం (%)

సంఖ్య

23977397 20048266 17403335 2465748 19869083 19869083 82.87 99.11 0 0.00 19869083
3202115 457912 441978 92 442070 441224 13.78 96.36 0 0.00 442070
8421140 3834419 3703621 0 3703621 3703621 43.98 96.59 0 0.00 3703621
మొత్తం 35600652 24340597 21548934 2465840 24014774 24013928 0 24014774