లాగిన్
ప్రగతి సూచిక
( As on Date : 15-Nov-2018 8:00 PM )
మొత్తం :
మొత్తం :
మొత్తం :
  • తాత్కాలిక భూధార్
  • శాశ్వత భూధార్
  • భూధార్ నమోదుకానివి
భూమార్పిడికి అభ్యర్ధనలు
  • రెవెన్యూ
  • మున్సిపల్
  • పంచాయితి
రాష్ట్రం మొత్తం
భూమి స్వభావం భూవిభాగాల లక్ష్యం నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య భూధార్ కేటాయింపు
తాత్కాలిక భూధార్ శాశ్వత భూధార్ మొత్తం
సంఖ్య

శాతం (%)
(భూవిభాగాల లక్ష్యం ఆధారంగా)

శాతం (%)
(నమోదైన భూవిభాగాల సంఖ్య ఆధారంగా)

సంఖ్య శాతం (%) సంఖ్య
23969159 18934378 18731989 78.15 98.93 0 0.00 18731989
3237494 219123 168206 5.20 76.76 0 0.00 169052
8421140 124442 118572 1.41 95.28 0 0.00 118572
మొత్తం 35627793 19277943 19018767 0 19019613